مدل نوردیک و دولت های رفاهی اروپا

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تجربیات دولت های عضو اتحادیة اروپا در طرح و اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی، عمدتاً در قالب چهار مدل اصلی با نام های مدل آنگلوساکسون، مدل کانتینتال، مدل مدیترانه‌ای (یا جنوبی) و مدل نوردیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بررسی ها نشان می‌دهد مدل تامین اجتماعی نوردیک با تحمیل کمترین هزینه به منابع بخش عمومی قادر به تامین سطحی از رفاه و عدالت اجتماعی برای مردم ساکن در کشورهای نوردیک بوده که از نظر کیفیت هم طراز با مدل تامین اجتماعی بسیار پرهزینه‌تر کانتینتال است. اما عدم تجانس‌های اجتماعی و فرهنگی، دلیل اصلی غیر قابل اجرا بودن بسیاری از الگوهای اجتماعی به اجرا در آمده در کشور‌های کم جمعیت نوردیک در کشورهای پرجمعیت‌تر اروپایی است.

کلیدواژه‌ها