انقلاب ایران و ژئوکالچر مقاومت در سیاست بین الملل (2011-1979)

نویسنده

دکتری روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات سیاسی خاورمیانه در فوریه 2011 گسترش یافت. این امر به پایان حکومت بن علی در تونس، مبارک در مصر و علی عبدالله صالح در یمن منجر شد. در شرایط جدید نشانه های فرهنگی و هویتی از جایگاه و نقشی محوری تر برخوردارند. بازیگران حاشیه ای معادله قدرت در مرکز را دگرگون کرده و جلوه های وستفالیایی قدرت و حاکمیت کارکرد خود را از دست داده اند. در محیط جدید بین المللی هویت فراتر از عصر اثبات گرایی و خردگرایی کلاسیک نقش ایفا می کند. در این شرایط، جلوه هایی از دگرگونی های ژئوکالچریک در محیط های منطقه ای شکل گرفته که زمینه های تعارض نیروهای مختلف را علیه یکدیگر فراهم آورده است. در این فضا می توان به مؤلفه هایی همانند ژئوپلتیک مقاومت اشاره داشت. این روند به منزله رویارویی مقاومت ناشی از هویت با الگوهای مبتنی بر سیاست حفظ وضع موجود محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IRAN’S REVOLUTION AND GEO-CULTURE OF RESISTANCE IN INTERNATIONAL POLITICS (1979-2011)

نویسنده [English]

  • Shahrbano Alidadi
چکیده [English]

Political developments in The Middle east expanded in February 2011 and led to the fall of Ben Ali’s regime in Tunisia, Mobarak in Egypt and Ali Abdollah Salleh in Yemen. In this new conditions, cultural and identity symbols found more pivotal roles and places. Marginal players changed the power equation in the center, and Westphalian features of power and authority lost their functions. In this new international climate , Identity acts more importantly than that of classical age of positivism and rationalism .Therefore, some aspects of geo-cultural changes that formed in the regional fields , have caused struggle between different forces . In this climate, some factors such as geo - politics of resistance are to be mentioned .The process means an emergence of confrontation between resistance rooted in identity, and models based on attempts to save status quo politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of revolution
  • Geo-Cultural Environment
  • Geo-politic of International System
  • Islamic Fundamentalism
  • Policy of Status Quo