بومی گرایی در عصر جهانی شدن ها

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

اندیشه‌ی معاصر مملو از بحث‌های متنوع و گوناگون درباره‌ی «عصر جهانی» و «جهانی شدن ها» است. جهانی شدن به مثابه ی پدیده ای که سبب فشرده شدن روابط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شده است؛ روز به روز تعمیق و گسترش بیشتر می یابد. با این همه، هم زمان با چنین روند عام گرایی، وجهی از « خاص گرایی»ها در شکل نظریه های «بومی گرایانه» (نظریه‌های اصالت) مورد استقبال قرار گرفته است. نگارنده در نوشتار حاضر این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که بومی گرایی از ابعاد مختلف معرفتی، سیاسی و تاریخی به تضادهای جدی در برابر جهانی شدن همچون ادامه مدرنیته برمی‌خورد. به این منظور پس از تشریح و تعریف اجمالی جهانی شدن و پیامدهای آن و طرح بحث درباره معنای « بومی گرایی» به چند پارادوکس موجود در نظریه ی مزبور به عنوان نشانه های تائید فرضیه اشاره می شود. رویکرد مقاله ی حاضر توصیفی تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LOCALISM IN THE AGE OF GLOBALIZATION

نویسنده [English]

  • Mohammad Taghi Ghezelsofla
چکیده [English]

A considerable part of the current thought has allocated to various debates on the “globalization age” and “Different Globalizations”. Globalization as a phenomenon which has tightened social, cultural and political relations is deepening and expanding in a daily manner. Despite of this generalism, a kind of exceptionalism in form localist theories has been remarked in the globalization context. The authors’ hypothesis is that, localism in its different epistemological, political and historical aspects has serious conflictions with globalization (e.g. continuation of modernity). The paper will survey the notion of globalization, its consequences and concept of localism; then to examine the author’s hypothesis, paradoxes of localism theory will be explained. The approach of the paper is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • Globalization
  • localism
  • Modernity
  • Originality
  • The Third World