بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای علوم اجتماعی دانشگاه استراسبورگ 2

چکیده

بر خلاف جنبش های دانشجویی که بیشتر دل مشغول مسایل جامعه هستند و زمانی شکل سازمانی به خود می گیرند که رابطه میان جامعه و سیاست حاد شده باشد؛ تشکل های دانشجویی به دنبال خواست‌های دانشجویی در وضع عادی هستند. در این مختصر با اشاره به تاریخچه کوتاه پیدایی سازمان‌های دانشجویی در فرانسه و بنیان های فکری و عملی ایجاد این تشکل ها و نیز معرفی سه اتحادیه عمده دانشجوئی فرانسه و بیان ایده‌های آنان در انتخابات دانشجویی به اختصار به برخی از دیدگاه‌های دانشجویان فرانسوی در خصوص زندگی و امور تحصیلی‌شان اشاره شده است. سپس به تاریخچه تحرکات دانشجویی در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی توجه و بعد به طبقه بندی تشکل های دانشجویی و نقش و کارکرد آن در ایران پرداخته شده است. در پایان به تفاوت ها و شباهت‌ها در انگیزه تحرکات دانشجویی در فرانسه و ایران بطور مختصر اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLE AND FUNCTION OF UNIVERSITY STUDENTS’ ACTIVITIES IN THE SOCIETY COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS’ MOVEMENTS AND FORMATIONS IN IRAN AND FRANCE

نویسندگان [English]

  • Ahmad Naghib Zadeh 1
  • Alireza Janzadeh 2
چکیده [English]

With respect to major changes which have been made in the viewpoints and functions of students’ organization in the past few decades, it seems that today students’ activities along with considering national propagation and information (by students) is taking practical steps towards establishments to overcome students’ problems as well as paying attention to future employment of students. This paper gives a short history on the development of students’ organization in France and the mental and practical foundations of those establishments and introduces three major students unions in France and their ideas in students’ election polls. It also gives a brief account on some of the viewpoints of French students on their life and education affairs. A history of students’ movements in Iran before and after Islamic revolution has been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student’s election polls in France
  • Student’s formations in France
  • Student’s movements in Iran
  • Student’s stablishments in Iran
  • Student’s union in France