بررسی تطبیقی تشکل های دانشجویی در فرانسه و ایران

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای علوم اجتماعی دانشگاه استراسبورگ 2

چکیده

بر خلاف جنبش های دانشجویی که بیشتر دل مشغول مسایل جامعه هستند و زمانی شکل سازمانی به خود می گیرند که رابطه میان جامعه و سیاست حاد شده باشد؛ تشکل های دانشجویی به دنبال خواست‌های دانشجویی در وضع عادی هستند. در این مختصر با اشاره به تاریخچه کوتاه پیدایی سازمان‌های دانشجویی در فرانسه و بنیان های فکری و عملی ایجاد این تشکل ها و نیز معرفی سه اتحادیه عمده دانشجوئی فرانسه و بیان ایده‌های آنان در انتخابات دانشجویی به اختصار به برخی از دیدگاه‌های دانشجویان فرانسوی در خصوص زندگی و امور تحصیلی‌شان اشاره شده است. سپس به تاریخچه تحرکات دانشجویی در ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی توجه و بعد به طبقه بندی تشکل های دانشجویی و نقش و کارکرد آن در ایران پرداخته شده است. در پایان به تفاوت ها و شباهت‌ها در انگیزه تحرکات دانشجویی در فرانسه و ایران بطور مختصر اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها