بسترهای کارآمدساز طرح های بزرگ دولتی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته‌‌اند و بدان تمسک جسته‌اند. دولت ایران نیز از این دست دولت‌هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح‌های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو‌لیبرالیسم برای زمانی چند دولت‌ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست‌های عمومی و طرح‌های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح‌گرا بوده است و اکنون نیز طرح‌هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم‌اندازهای امکان‌پذیری طرح‌های بزرگ دولتی را پررنگ‌تر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها