بررسی موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا (EU)

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته ارشد گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

مقاله حاضر در پی بررسی و تبیین موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا است. در این رهگذر، موانعی بر سر راه عضویت ترکیه در این اتحادیه مطرح شده و پیوستن این کشور به اتحادیه اروپایی را به تعویق انداخته است. در این بررسی از یک سو فرایند تلاش ترکیه در تحقق این خواست و از دیگر سو، علل و عوامل عدم تحقق آن با تکیه بر موانع موجود، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. مطابق یافته های پژوهش ترکیه با ده مانع ساختاری و نیز سیاسی از قبیل: روند حقوق بشر و گسترش دمکراسی واقعی، حقوق اقلیت‌های قومی- مذهبی و همچنین موارد عمده ی دیگر روبروست که به نظر می رسد هنوز با ایده آل های مورد نظر اتحادیه اروپا بسیار فاصله داشته و راهی دراز فراروی آن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ANALYSIS OF THE OBSTACLES OF TURKEY’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION (EU)

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Jalal Hajizadeh 2
چکیده [English]

This paper aims to address the obstacles of accession of Turkey to the European Union (EU). For this the paper discusses some obstacles in the way of Turkey’s application to accede to the European Union that have caused delay in its membership in EU. The paper explains all the efforts that Turkey has made to achieve this goal, on one hand. On the other hand, considering all existing obstacles, it discusses why this goal has not achieved. According to the paper’s findings, Turkey faces ten structural as well as political obstacles including: the progress of Human rights, the development of real democracy, the rights of ethnic and religious minorities, as well as other important issues. It seems that this country is far beyond ideals of European Union and has a long way to go.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .. ..
  • National Interests
  • Political Interests
  • Structural and Political Constraints
  • The European Union (EU)