طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در یکی دو دهه اخیر بنیاد گرایی و فرقه گرایی مذهبی در جنوب آسیا از جمله پاکستان از رشدی چشم گیر برخوردار بوده است؛ به طوری که این کشور امروزه به مرکز بنیادگرایی و افراطی گری در آسیا شهره است. یکی از جلوه های افراطی گری در پاکستان، شکل گیری گروهی است که به اصطلاح طالبان پاکستان یا تحریک طالبان پاکستان نامیده می شود.این گروه به لحاظ ریشه ها، ایدئولوژی و جهت گیری عینی پیچیدگی خاص دارد و با القاعده و طالبان افغانستان از منظر تشکیلاتی و فکری گره خورده است. بر همین اساس، مقاله حاضر استدلال می کند، عوامل و بسترهای بوجود آورنده طالبان پاکستان و ساختار داخلی و عملیاتی این گروه که در جستار پیش رو تجزیه و تحلیل می شود؛می تواند در آینده نظم و امنیت داخلی پاکستان و به تبع آن بر کل منطقه تاثیر گذار باشد و آن را به چالش بکشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PAKISTANI TALIBAN: GENESIS CAUSES, NATURE, SECURITY CHALLENGES

نویسندگان [English]

  • Hamid Ahmadi 1
  • Arash Baidollah khani 2
چکیده [English]

Over the past decade or so, fundamentalism and religious factionalism in southern Asia including Pakistan have been on the rise significantly in a way that that country has been named the heartland of fundamentalism and extremist movements in Asia. The creation of the so-called Taliban of Pakistan is one of the features of extremism. Pakistani Taliban has a complex structure, ideologically, and has intertwined with Al-Qaeda and Taliban in Afghanistan, structurally. Accordingly, this article argues that the factors creating Pakistani Taliban would challenge this country's internal order and security and that of the whole region.
Over the past decade or so, fundamentalism and religious factionalism in southern Asia including Pakistan have been on the rise significantly in a way that that country has been named the heartland of fundamentalism and extremist movements in Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan
  • Fundamentalism
  • Pakistan
  • Religion
  • security
  • Taliban