دوره و شماره: دوره 42، شماره 1، فروردین 1391 
جهانشمولی هسته ای و نقد نظری آن

صفحه 59-80

10.22059/jpq.2012.29929

سید داود آقایی؛ روح الله قادری کنگاوری


گونه‌شناسی نظریه‌های انقلاب

صفحه 233-249

10.22059/jpq.2012.29943

مصطفی ملکوتیان؛ خرم بقایی؛ هومن نیری