بنیاد دولت در ایران: امری نظری یا عملی؟

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

شاید مهم‌ترین ویژگی مطالعات مربوط به اندیشه سیاسی در ایران، تاکید بر وجود اندیشه سیاسی مستقل و مدون در باب دولت در ایران باشد. این اندیشه که از آن تحت عناوین مختلف نظیر "اندیشه ایران‌شهری"، "خردمزدایی" و مانند آن یاد می شود، مؤید آن است که سازمان دولت در ایران از پشتوانه نظری مستحکم برخوردار است و بر اساس آن عمل می کند. در مقاله حاضر تلاش می شود در پرتو دو نظریه استبداد شرقی و پاتریمونیالیسم به بررسی این موضوع و قوت نظری آن پرداخته شود. در همین راستا، تلاش می شود به بررسی این موضوع پرداخته شود که بنیاد دولت در ایران بیش از آنکه مبتنی بر اندیشه‌ای خاص و مدون باشد، ریشه در مقتضیات و ضرورت‌های عملی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FOUNDATION OF STATE IN IRAN: THE THEORETICAL OR THE PRACTICAL?

نویسنده [English]

  • Ali Ardestani
چکیده [English]

It seems the most important of feature studies about the government in Iran is related to the existence of an independent and articulated political thought in the country. This thought from which is mentioned under different names of "kingship" or "Iranian" thoughts and so on, indicates the organization of government in Iran has based on a powerful theoretical back and worked on it. This article attempts on the light of two theories of oriental despotism and patrimonialism to study its theoretical cohesion. In the same order, it efforts to show the foundation of government in Iran mostly is concentrated not to an articulated and special thought but to practical imperatives and necessities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • charisma
  • government
  • Iranian thought
  • kingship thought
  • Oriental Despotism
  • patrimonialism