حقیقت مشروطه در بازی زبانی جامعه ی ایرانی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده¬ی اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

مشروطه مهم ترین آوردگاه سنت های فکری- سیاسی متفاوت ایرانی، اسلامی و غربی و سنت های تلفیقی برآمده از آنها است. در این میان، اصحاب سنت اسلام فقاهتی در تباین، سازگاری یا ناسازگاری سنت اسلامی با سنت لیبرال غربی راه هایی متفاوت را پیمودند. در این پژوهش از آن دسته از فقها و مراجعی که در خوانش مجدد از اسلام؛ معتقد به سازگاری سنت ایرانی/اسلامی با سنت غربی بودند به عنوان سنت اسلام نواندیش یاد می شود. این سنت با استناد به آیات و روایات اسلامی نه تنها مشروطه را بر خلاف شریعت نمی یافت؛ بلکه از آن به عنوان آموزه ای اسلامی یاد می کرد که به بوسیله غربیان از مسلمانان به عاریت گرفته شده بود و آنک به تعبیر نائینی هذه بضاعتنا ردت الینا شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MASHROOTEH TRUTH IN LANGUAGE GAME OF IRANIAN SOCIETY

نویسنده [English]

  • Mohsen Aleghafour
چکیده [English]

Mashrooteh is the most important ground for different Iranian Islamic and west mental- political traditions and their outcome compilation traditions. Members of Islamic Fiqh tradition had different ideas about consistency or inconsistency Isalmic tradition with liberal tradition. In this search a group that believe in consistency Islamic tradition with liberal tradition known as liberal Islam. This tradition with Quran signs and Islamic narratives using tried to prove that liberal tradition is not opposite to Islam tradition but mashrooteh is Islamic concept basically that liberal tradition had borrowed it from Moslems. In spite of some Iranian intellectuals accused liberal Islam tradition to unknown and misapprehend to Mashrooteh and its bases. On this assumption they examine Mashrooteh failure. This article use historical texts to search that their judgment is true or not? Methodologically was The choice of liberal Islam correct? and was it on Islamic Iranian culture and tradition or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • ..
  • ...
  • ....
  • .....
  • .......
  • Mashrooteh- Liberal Islam tradition- Islamic Iranian mashrooteh- Mashrooteh understanding -Intellectual assumption