روند تدریجی توسعة حقوق مدنی- سیاسی زنان در ایران از آغاز تاکنون

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

بررسی وضعیت زنان نشانگر روند تدریجی توسعه حقوق مدنی و سیاسی آنان در ایران است. با این حال، این توسعه بطور واقعی از دورة قاجاریه و با نهضت تنباکو و بخصوص انقلاب مشروطیت شروع شده و در دوران حکومت پهلوی اوّل و دوم ادامه یافته است. مشارکت زنان ایرانی در فعالیت های سیاسی در طول انقلاب اسلامی و پس از آن غیر قابل انکار است. با این حال، هنوز مشارکت زنان در امور جامعه و سهم عادلانه آنان از امکانات در ایران با موانع حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی مواجه می باشد. این امر اثراتی نامطلوب بر توسعه کشور بر جای گذاشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A HISTORICAL STUDY OF THE POLITICO-LEGAL STATUS OF WOMEN IN THE WORLD

نویسندگان [English]

  • Mahmoud jalali 1
  • Safoura Baninajarian 2
چکیده [English]

Throughout the history of the world, the types of governments and administrative systems of societies have had direct impacts on the rights of human beings in general and on those of women in particular. A study of the status of women in different periods of history, and from different aspects, demonstrates that women have been struggling for their rights from the beginning. Over the passage of history, e.g., in pre-historic times, there was a time when there existed no huge gap between men and women and even woman domination can be seen. Gradually, by the growth of economy and advancement in ownership and accumulation of goods, concentration of wealth in the hands of mainly men, led to the monopolization by men of decision-making. Little by little,

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • feminism
  • History of the World
  • International Law and International Relations
  • Politico-legal Status of Women