امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه جامعه شناسی سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

علم سیاست به تبع علوم انسانی دانشی ایستا و تغییرناپذیر نبوده و برخلاف علوم تجربی دائم در حال تغییر و تبدیل است. این تغییر و تبدیل متناسب با مقتضیات جوامع گوناگون صورت می گیرد؛ چرا که مفاهیم بنیادی و اصلی علم سیاست مانند قدرت زمانی کاربرد درست خود را خواهند داشت که با فرهنگ نظام سیاسی مختلف مطابقت پیدا کند. بنابراین، بومی کردن این مفاهیم مطابق هنجارها و ارزش های نظام های سیاسی امری ضروری در جهت نیل به کارکردهای درست این علم است. از این منظر بدیهی است وقایع جمهوری اسلامی ایران را نمی توان صرفاً با نظریه های سیاسی جوامع دیگر تحلیل کرد؛ بلکه ضروری است با تغییراتی این الگوها را مطابق با هنجارهای جمهوری اسلامی بومی و سپس وقایع جامعه را با آنها تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POSSIBILITY OF CUSTOMIZATION OF POLITICAL SCIENCE IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN FROM VIEW OF CONSTRUCTIVISM

نویسندگان [English]

  • Kiamars Jahangir 1
  • yousofnia pasha Mohammadbagher 2
چکیده [English]

Following to humanities, science of policy is not static and unchanging, unlike experimental (science) is which are constantly changing and modifying .this modification happens to suit the requirements of various communities. Because, these fundamental concepts like power will have their proper function. When they are compatible with culture of different political systems.so, customization of these concepts according to local norms and values of political systems are essential in order to achieve correct functions of this science. Obviously, form this point, events of Iran can not only be analyzed with the theory of other societies, but it is essential accompanied with some changes, these models should be customized in accordance with the norms of our community and them we analyze events of our society with them. This essay tries to scrutinize, the possibility of customization of political science in Islamic republic of Iran, in terms of constructivism using the hermeneutics studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Customization
  • Identity.
  • Islamic Republic of Iran
  • politics