فیلم، معنا و تحول در فرهنگ سیاسی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در رویکردهای سنتی به مطالعه فرهنگ سیاسی، عمدتاً بر شاخص های عینی و قابل کمی کردن نظیر میزان مشارکت سیاسی، جامعهپذیری، انتقال ارزش های اجتماعی یا متغیرهای مرتبط با روانشناسی سیاسی مثل رویکرد مردم به دولت، میزان اعتماد به نظام سیاسی تاکید میشود. در این نگرش ها معنایی که مردم به تحولات سیاسی میدهند عمدتا تحت تاثیر متغیرهای عینی دیگر قرار داشته و لذا روشن و فاقد ابهام تلقی میشود. در رویکردهای جدید عمدتاً متاثر از مطالعات فرهنگی، نحوه شکلگیری معنا و به تبع آن تفسیر تحولات سیاسی خود فرایندی مستقل است و میتواند شاخص تحولات در فرهنگ در حالت کلی و فرهنگ سیاسی در حالت خاص باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FILM, MEANING AND TRANSFORMATION IN POLITICAL CULTURE

نویسنده [English]

  • S. Majid Hosseyni
چکیده [English]

In traditional approaches to political culture studying, generally the main focus is on objective and quantitative criteria's such as political involvement rates, sociability, transferring social values or variables relating to political psychology including people's approach to state and the amount of trust to political system. In these attitudes, the meanings that people give to political transformations mainly affected by objective variables and hence they are clear and unambiguous. In new approaches that generally affected by cultural studies, the way of formation of meaning and interpreting its following political transformations is an independent process and can be a criteria for transformation in culture generally and political culture privately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural industry
  • Hegemony
  • High viewer films
  • political culture
  • power
  • Text Interpretation