رویکردی پست مدرن به سه ضلع توسعه سیاسی: دولت، جامعه مدنی، شهروندی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان

چکیده

پست مدرنیسم، رویکرد مسلط بر نظریه پردازی در عصر جهانی شدن است. بر این اساس، مفاهیم اجتماعی و سیاسی متفاوت از گذشته رقم زده می شوند. توسعه سیاسی نیز از این رویکرد تأثیر گرفته و از نگرشی نوین برخوردار شد که از پیشرفت دانش، فناوری های تولید و گسترش ارتباطات و مبادله اطلاعات در سطوح و ابعاد مختلف منشا گرفته است. در نتیجه، معیارهای آن متحول شد، تحولی که در تعریف، توصیف و تبیین توسعه در عصر حاضر مشهود است. روابط قدرت نیز در این چهارچوب به گونه‌ای دیگر شکل گرفته اند ‌و دولت، جامعه مدنی و شهروندی از این برانگیختگی بی‌بهره نمانده‌اند. سطوح و ابعاد توسعه هم دستخوش تداخل و تلفیق شده است؛ در مقطعی الگوهای انتزاعی و جزمی، در برهه‌ای الگوهای عینی و تجربی و گاهی همراهی، تعامل و نیز تضاد مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A POST-MODERN APPROACH TO THE ANGLES OF POLITICAL DEVELOPMENT: STATE, CIVIL SOCIETY, CITIZENSHIP

نویسنده [English]

  • Mohsen Abdollahi
چکیده [English]

Post-Modernism is a predominant approach in theory making while globalizing process. Accordingly, social and political concepts are figured so different from the past epochs. Political development is affected by this approach and is entitled a new attitude which originates from progressing of sciences, production technologies, telecommunications and information exchanging in all sides and levels. As a result, the change in criteria of development, has led in changing of definition, description and explanation, regarding post modern theories. Power relation, including state, civil society and citizenship, encounters this paradigmatic shift. Sometimes we observe dogmatic and abstract beliefs, sometimes identical and empirical views, and also accompaniment, interaction and contraction among them. Probably, modern attitude can’t analyze the recent problems of political development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship
  • Civil society
  • Globalization
  • Political Development
  • Post- Modernism
  • state