سیاستگذاری اقتصادی و مسئولیت اجتماعی دولت

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، مسئولیت اجتماعی از مفاهیم کهن خود، همانند نوع دوستی و کمک های انساندوستانه فراتر رفته و طیف گستره فعالیتهای دولت در سطوح محلی، ملی و بین المللی را در بر می گیرد. از آنجا که مسئولیت اجتماعی دولت در حوزه‌های مختلف وجود دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در ارتباط با موضوعاتی همانند حقوق اجتماعی، بهداشت، سلامت، فعالیت بخش خصوصی و نقش شرکت ها در توسعه اقتصادی انجام پذیرد. هر یک از حوزه‌های یاد شده بخشی از فرآیند مسئولیت اجتماعی و سیاستگذاری اقتصادی دولت ها را شامل می‌شود. بنابراین، دولتی می‌تواند مسئولیت بیشتری در حوزه اجتماعی عهده‌دار شود که اولاً، از قابلیت های زیرساختی برخوردار باشد؛ ثانیا، بتواند از قابلیت های خود در ارتباط با مسئولیت اجتماعی‌اش در برابر جامعه و ساختار قدرت در کشور استفاده کند. درباره مسئولیت اجتماعی دولت در برابر گروه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظریات مختلف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ECONOMIC POLICY AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT

نویسنده [English]

  • Abbas Mosallanejad
چکیده [English]

Today, Social Responsibility goes far beyond of its old concepts -philanthropy and donations and is instead all responsibility that a government should do for their engagement in their local national and international duties. Since the social responsibility of government is unlimited, Economy Policy should cover the notions such as social law, public health, private sectors competitive and ethical factors. Each of aforementioned domains is a part of social responsibility and economic policy; therefore, it is obvious that a government will undertake more social responsibility if firstly provides structural capacities and secondly use of its capacity toward the society and authority power of the country. There are different theories regarding social responsibility of government from Viewpoints of political, economical and social groups. Public policy analysts believe that social responsibility of government reveals the supportive intends of government in front of organizations, institutions, corporations and social groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive factors of SR
  • Ethical Factors of SR of Government
  • Legal Factors of SR
  • private sector
  • Public Sector
  • Social responsibility of Government