بازشناسی مفاهیم آزادی مثبت و منفی: رویکردی انتقادی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آیزایا برلین در صدد بر آمده است تا نشان دهد چگونه تضاد میان مونیسم و پلورآلیسم خود را در دو مفهوم بسیار متفاوت از آزادی یعنی آزادی «مثبت» و «منفی» جلوه‌گر ساخته است. اساس نگاه کثرت‌گرای برلین مبتی بر این فرض است که امکان های بسیار برای انتخاب وجود دارد که قابل تلفیق و ترکیب نیستند و باید با آزادی عمل میان آنها دست به انتخاب زد. او در صدد بر می‌آید با رد مونیسم معرفتی، پایه‌های کثرت‌گرایانه روش خود را بنیان نهد و اندیشه و عمل را از حوزه‌ای تک‌ سویه به حوزه‌ای چند سویه مبدل کند تا از این راه دغدغه اصلی او یعنی فراهم کردن بستر‌های آزادی تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RECOGNITION OF POSITIVE AND NEGATIVE CONCEPTS OF FREEDOM:

نویسنده [English]

  • Aliashraf Nazari
چکیده [English]

Isaiah Berlin on Berlin, trying to show how the conflict between monism and pluralism in two very different concepts of freedom, the freedom to "positive" and "negative" effects, is critical matter. Pluralistic view of Berlin is characterized by the assumption that many possibilities exist for the selection and field of freedom. Main hypothesis of this paper is that "using Isaiah Berlin and pluralistic approach to the selection and choice (both individual and collective level), a theory about the centrality of freedom with negative offers maximum freedom." The main purpose of this paper presents an analytical and critical approach about the concept of freedom and recognition both positive and negative concept of freedom in the political thought of Isaiah Berlin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Field of freedom.
  • Isaiah Berlin
  • monism
  • Negative and positive liberty
  • political thought
  • Rationality
  • selection