راهبرد ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی دولت ایران(1326-1320)

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

دولتمردان آمریکایی پس از جنگ دوم جهانی با درک اهمیت موقعیت ژئوراهبردی و ژئوانرژی، راهبرد خود را در خصوص ایران تغییر دادند و راهبرد جدید سد نفوذ را تدوین کردند. بر اساس این راهبرد، دفاع از ایران را مسأله حیاتی و مرتبط با امنیت ملی و منافع کشور خود دانستند. دولتمردان ایران نیز با درک شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای پس از جنگ دوم، اندیشة راهبردی نیروی سوم را تداوم بخشیدند و با درگیر کردن آمریکاییان در امور کشور، بستر را برای فعالیت‌های دیپلماتیک فراهم کردند و با بهره‌گیری از شرایط بوجود آمده بر بحران‌های داخلی فائق آمدند و توانستند استقلال و تمامیت ارضی کشور را حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها