رویکردی نظری به رابطه "رسانه" و "سیاست"

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تعامل رسانه و سیاست از نگاه نظریه های مطرح موضوع این مقاله است. در نگاهی کلی می‌توان سه رویکرد را در این خصوص تشخیص داد: رویکرد رسانه محور؛ رویکرد جامعه محور و رویکرد تلفیقی. برای تسهیل در فهم بهتر این نظریه‌ها، نمونه‌هایی از هریک از این رویکردهای کلان ارائه شده است. در پایان با توجه به نقدهای وارده بر هر یک از رویکردهای مزبور؛ رویکرد " تولید خبر" با توجه به مبنای جامعه شناختی و نیز در برگرفتن عینی تر متغیرهای دخیل در این تعامل به عنوان رویکردی معرفی شده است که می‌تواند تحلیلی جامع از این رابطه ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A THEORATICAL APPROACH TO MEDIA AND POLITICS RELATIONS

نویسندگان [English]

  • Seyed Rahim Abolhassani 1
  • Mohammad Babaei 2
چکیده [English]

In this article there has been endeavor to examine the interaction between media and politics regarding the propounded theories. From a general viewpoint it could be recognized three approaches. First is media oriented, second is society oriented and third one is mixed or hybrid oriented view. For easy and simple understanding of these theories samples for each of the said arch approaches have been shown.
In the end, regarding the criticisms to any of these approaches "News Production Model" approach regarding the sociological base and enclosing the attributed variables more objectively, will be introduced as comprehensive analysis of these relations.
The most important variable involved in this approach are as below : Political enviroment, The rules and regulations of Media, The ownership of Media, the professional norms of Journalism and the degree of development of public relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CNN
  • dia oriented
  • FOXNEWS
  • litics
  • Media
  • News Filters
  • society oriented