دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تیر 1391 
7. سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده


17. بوردیو و قدرت نمادین

صفحه 279-294

10.22059/jpq.2012.29980

احمد نقیب زاده؛ مجید استوار


19. انرژی و روابط چین با خلیج فارس

صفحه 315-334

10.22059/jpq.2012.29982

عنایت اله یزدانی؛ علیرضا اکبریان