دوره و شماره: دوره 42، شماره 2، تیر 1391 
سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

صفحه 113-128

10.22059/jpq.2012.29970

محمدعلی شیرخانی؛ نسیم السادات واسعی زاده