جایگاه تجارت تسلیحات در روابط شمال - جنوب

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

تجارت اسلحه کشورهای شمال با کشورهای جنوب تنها یکی از رشته های شبکه بغرنج بین المللی است که ممالک قوی و زورمند را با ممالک کم بنیه و فقیر مربوط می کند و فقط در محدوده این متن کلی قابل فهم است. تأثیرات منفی هزینه های نظامی، سدی در مقابل رشد و توسعه ی کشورهای جنوب شمرده می شود. البته تنها کشورهای شمال مقصر اصلی در نظامیگری کشورهای جنوب نیستند بلکه به دلایلی خود این کشورها نیز در این عارضه سهیمند. امروزه وضعیت بسیار پر رونق بازارهای تسلیحاتی و تحمیل استعماری این تجارت به کشورهای جنوب تحت تاثیر تحولات عمدة جهانی و موضوعاتی مانند فروپاشی شوروی، جهانی سازی نظام سرمایه داری، حادثه یازده سپتامبر، بهانه مبارزه با تروریسم ،بحران های اقتصادی در کشورهای شمال، و پیشرفت های علمی، فناوریِ نظامی و تسلیحاتی بویژه در عرصه نانو و فضا باعث گسترش روز افزون این تجارت پرسود و نظامی گری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POSITION OF ARMS TRADE IN NORTH –SOUTH RELATIONS

نویسنده [English]

  • Bahram Akhavan kazemi
چکیده [English]

The arms trade of northern states with southern states is the only one of the fields of international intricate network which relates strong states to poor states and can be understood only in this general text framework. Negative effects of military expenses are evident to all as a barrier against development of the southern states. Not only are northern states responsible for militarism of southern states, but also these southern states causing such problem for some reasons. Today, prosperous arms markets and colonial imposition of this trade on southern states are affected by major global changes and some matters such as collapse of the Soviet, globalization of capitalism, September 11 attacks, terrorism combat pretext, economic crises in northern states and scientific advances, military and arms technology especially in Nano and space areas cause increasing expansion of this profitable trade, militarism and underdevelopment of most southern states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • arms trade
  • industrial countries
  • Middle East
  • Militarism
  • North
  • south
  • War