نظریه وکالت سیاسی در هندسه تشکیل حکومت اسلامی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی قرار دهند. با این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار این نظریه در تبیین واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر تلاش شده ضمن ارائه توصیفی واقع بینانه به تحلیل و بررسی نظریه مزبور در چارچوب اقتضائات اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORY OF POLITICAL REPRESENTATION IN GEOMETRY ESTABLISHING AN ISLAMIC

نویسندگان [English]

  • Kh. Parvin 1
  • Mohammad Javaheri Tehrani 2
چکیده [English]

Some authors have tried Theory of political representation Put Theoretical foundations of Government in Islamic society. However, it seems Being in conflict with the principles of Shia political thought And weaknesses of this theory in explaining the political realities, has been led to failure The theory in Provide a Justified explanation of the fundamental legitimacy of the government's Shiite political thought. In the present paper After Providing a realistic description of this theory has been tried The theory Be analyzed in light of the requirements Shiite political thought.
Some authors have tried Theory of political representation Put Theoretical foundations of Government in Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advocacy
  • delegate
  • government
  • political advocacy
  • Velayat