ابعاد فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده‌ ادبیات فارسی و زبان‏های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشکده فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

مسئله ی فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی، وزیر مقتدر ملک‌شاه سلجوقی موضوع مورد بررسی این مقاله است. خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه‌، دیدگاه‌های خود را در خصوص ساختار حکومتی مطلوب بیان و مشکلات موجود در ساختار سیاسی و اداری سلجوقیان را بازگو می‌کند. بر اساس دیدگاه خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاستنامه، موضوع فساد در چهار سرفصل فساد سیاسی، اداری، دینی و اجتماعی بررسی می شود و در هر سرفصل، عوامل ایجاد فساد بیان می شود
مسئله ی فساد از دیدگاه خواجه نظام‌الملک توسی، وزیر مقتدر ملک‌شاه سلجوقی موضوع مورد بررسی این مقاله است. خواجه نظام‌الملک در کتاب سیاست‌نامه‌، دیدگاه‌های خود را در خصوص ساختار حکومتی مطلوب بیان و مشکلات موجود در ساختار سیاسی و اداری سلجوقیان را بازگو می‌کند.

کلیدواژه‌ها