نفت و فرایند دولت - ملت‌سازی در ایران

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

نقش‌آفرینی نفت در روند دولت-ملت‌سازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده می‌شود. در بعد اقتصادی، نفت باعث شکل‌گیری اقتصادی تک‌محصولی، حاکم شدن اقتصاد دولتی و غیررقابتی ، عدم رشد بورژوازی و عدم ایجاد نیروهای اقتصادی مولد ،گسترش فساد شده است. نقش ضعیف و حاشیه‌‌ای نیروهای اجتماعی در تولید ثروت ملی، سطح پایین و غیراستاندارد شاخص‌های اجتماعی، جامعه مصرفی و کم‌بازده، طبقه وسیع حقوق‌بگیران، زندگی اقتصادی یارانه‌ای، شکاف‌های طبقاتی، محدودیت در ایجاد طبقه متوسط هم از نتایج یک اقتصاد وابسته به نفت در حوزه اجتماعی است. تمرکز قدرت، دولت رانتیه، احزاب و گروه‌های سیاسی دولتی و وابسته و عدم شکل‌گیری دولت‌های توسعه گرا نیز از تاثیرات منفی درآمدهای نفت در حوزه سیاسی است. نتیجه اینکه نفت در ایران در یک قرن گذشته عملا فرایند دولت- ملت‌سازی و روی دیگر آن یعنی توسعه را طولانی، پرهزینه و منحرف کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE OIL AND NATION-STATE BUILDING IN IRAN

نویسنده [English]

  • Alireza Soltani
چکیده [English]

Over the last century, oil has not only had no positive role in the Iran, but also had slowed down and even stalled development, thus derailing and delaying their nation-state building.
The effects of oil in the nation-state building are in economic, political and social aspects. In economic aspect, oil has contributed to the formation of a single product economy, consolidation of state economy, weaken bourgeoisie , increase in corruption and lack of competition.
The weakened and marginal role of social forces in producing national wealth, low and non-standard social indicators, consumer and nonproductive society, subsidized housing, social inequality, weakened middle class and increase in social corruption are all the social indicators of countries dependent on oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • developmental state
  • Iran
  • Nation Building
  • Nation – State Building
  • Oil
  • State Building