سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تاثیر برخورداری جوامع از سرمایه اجتماعی بر امنیت داخلی بوسیله تحقیقات مختلف نشان داده شده است. اما آیا می‌توان رابطه‌ای میان سرمایه اجتماعی و امنیت بین‌المللی نیز یافت؟ به منظور یافتن پاسخ این پرسش در مرحله اول با استعانت از مفهوم "جامعه بین‌الملل"، وجود سرمایه اجتماعی در این "جامعه" را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نقش اعتماد و هنجارهای موجود در جامعه بین‌الملل در افزایش همکاری و کاهش منازعات نظامی نمودی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت بین‌الملل است. اما آیا برخورداری جوامع در سطح داخلی از سرمایه اجتماعی نیز رابطه‌ای با امنیت بین‌الملل دارد؟ به منظور بررسی این رابطه از متغیر واسط توسعه اقتصادی کمک گرفتیم. آنچه از این بررسی حاصل شده است رابطه مستقیم (اما نه لزوماً خطی) بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از یک سو و توسعه اقتصادی و امنیت بین‌الملل از سوی دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIAL CAPITAL AND INTERNATIONAL SECURITY

نویسندگان [English]

  • Mohammad-Ali Shirkhani 1
  • Nasim S. Vaseiezadeh 2
چکیده [English]

The relationship between social capital and internal security has been shown in different studies. But is there a relationship between social capital and international security? To find the answer we dealt with two paths. The first, borrowing the concept of International Society examines the existence of social capital in this “society”. The role of trust and norms in international society in increasing cooperation and decreasing military conflicts is a manifestation of the impact of social capital on international security. The second path studies the role of social capital in international security through an intermediate variable; economic development. What has been shown here is a direct (but not necessarily linear) relationship between social capital and economic development on one hand and between economic development and International security on the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • International Security
  • international society
  • Peace
  • Social capital
  • trust