سرمایه اجتماعی و امنیت بین المللی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تاثیر برخورداری جوامع از سرمایه اجتماعی بر امنیت داخلی بوسیله تحقیقات مختلف نشان داده شده است. اما آیا می‌توان رابطه‌ای میان سرمایه اجتماعی و امنیت بین‌المللی نیز یافت؟ به منظور یافتن پاسخ این پرسش در مرحله اول با استعانت از مفهوم "جامعه بین‌الملل"، وجود سرمایه اجتماعی در این "جامعه" را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نقش اعتماد و هنجارهای موجود در جامعه بین‌الملل در افزایش همکاری و کاهش منازعات نظامی نمودی از تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت بین‌الملل است. اما آیا برخورداری جوامع در سطح داخلی از سرمایه اجتماعی نیز رابطه‌ای با امنیت بین‌الملل دارد؟ به منظور بررسی این رابطه از متغیر واسط توسعه اقتصادی کمک گرفتیم. آنچه از این بررسی حاصل شده است رابطه مستقیم (اما نه لزوماً خطی) بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی از یک سو و توسعه اقتصادی و امنیت بین‌الملل از سوی دیگر است.

کلیدواژه‌ها