بررسی انتولوژی مفهوم «خود» در اندیشة جماعت گرایان

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهم‌ترین انتقادات جماعت‌گرایان به فلسفه لیبرالی در سویه هستی شناسانه بر مفهوم «فرد» است. چون در فلسفه لیبرالی به صورت عام و نظریه عدالت جان رالز به صورت خاص بر تصویر فردگرایانه یا فردیت‌یافته از فرد تاکید می‌شود. اما، به نظر جماعت‌گرایان مفهوم «خود» جزیی از جماعت است. بدین معنا که خود بیش از پیش ماهیت اجتماعی دارد؛ ماهیتی که در بستار تاریخی و اجتماعی شکل گرفته است. به همین دلیل، آنان اهدف، ارزش‌ها، باورها را منتج از جماعت می‌دانند. از این‌رو، جستار پیش‌رو درصدد بررسی سویه هستی شناسانه «خود» در اندیشه جماعت‌گرایی است؛ با این فرض که تالی چنین مدعایی در ساحت هستی شناسی سیاسی صرفاً طرح بدیلی برای آن و ماهیت آن چیزی بیش از خود موقعیت‌مند و برساخته اجتماعی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATING THE CONCEPT OF “SELF” IN COMMUNITARIANS’S THOUGHT

نویسنده [English]

  • Mohammad Abdollahpour
چکیده [English]

One of important critiques, communtarian to liberal Philosophy was in ontologic dimension upon concept of the Individual. They claims that sense “the Self” is part of Community, On Other hands, With highlight on essense Social of the Self, offers social picture of that. Because They belives that the Self has shaped in historical and social context, so far as ends, values, convictions resulting from the community. By Contrast, liberal philosophy in general and The Theory of justice of John Rawls in particular has emphasize on the picture of Individual and a priori Individualized. Hence, present essay attempet to evaluate only Ontological dimension in the thought of Communitarians, with supposing that output the claim within sphere political ontology, is merely alternative for that and its essence nothing that situated and social constructed Self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ... ...
  • atomism
  • Communitarians
  • Individulaized
  • Social and Situated Self