مورگنتا: فراسوی تجددگرایی و پسا تجددگرایی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در بسیاری از برداشت‌های متعارف از مورگنتا، وی متفکری در قالب کلی تجدد‌گرایی قلمداد می‌شود. در این چارچوب، واقع‌گرایی مورگنتایی نوعی تلاش جهت ارائه الگویی علمی از رفتار سیاسی انسان دانسته می‌شود؛ در حالی که مورگنتا خود از منتقدان اصلی الگوسازی جهت تبیین و پیش‌بینی رفتار انسان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بیان ریشه‌های فلسفی تفکر مورگنتا کژتابی‌هایی را بیان کنیم که درباره اندیشه‌های او شکل گرفته است. در واقع، برداشتی بدیل از مورگنتا منجر می‌شود به این که تقسیم‌بندی‌ دووجهی مبتنی بر تضاد میان فلسفه هنجاری و دیدگاه‌های علم‌گرا شکسته شود. زیرا از یک سو، مورگنتا آرمان‌گرایی را رد می‌کند و از سوی دیگر دیدگاه‌های علم‌گرا را خام‌اندیشانه می‌داند. در این ارتباط، ابتدا برداشت متداول از مورگنتا و سپس دیدگاه بدیل در قالب معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و روش‌شناسی وی با تأکید بر ریشه‌های فکری او بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HANS MORGENTHAU: BEYOND MODERNISM AND POSTMODERNISM

نویسندگان [English]

  • Homeira Moshirzadeh 1
  • Mohammad Hosein Khanlarkhani 2
چکیده [English]

Morgenthau is usually believed to be a modernist theorist of international relations. His Realism is taken to present a scientific pattern of human political behavior. Yet Morgenthau himself was a critic of “scientific” models for the explanation and prediction of human behavior. This article, in line with the body of work that criticizes the usual understanding of Morgenthau, shows how his thought was influenced by thinkers whose ideas were in some significant respects against the modern naturalist philosophy of social science. His philosophical anthropology, his ontology with its emphasis on the complex and contingent nature of international life, his criticism of Behavioralism in IR, his hermeneutic approach to knowledge, and the way in which he saw the role of ethics in international life would all suggest that he was far from being a modernist thinker and that, at the same time, he avoided the extremities of postmodernism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemology
  • ethics of responsibility
  • Hans J. Morgenthau
  • international relations
  • Modernity
  • Ontology
  • Realism