پراگماتیسم و تحقیق در علوم سیاسی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر امکان بازنگری روش شناختی در علوم سیاسی با هدف دوری گزینی از کلیشه‌های رایج در درس «روش تحقیق» و ایجاد پویایی بیشتر در این زمینه بررسی شده است و به این منظور پتانسیل‌های رویکرد پراگماتسیتی مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نویسنده، پراگماتیسم از قابلیت‌های فلسفی لازم برای ارائه یک روش شناسی جدید در پژوهش‌های سیاسی برخوردار می‌باشد. در این روش شناسی اهمیت تجربه در زندگی سیاسی و ضرورت ارائه تعریف جدیدی از «حقیقت سیاسی» محوریت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد، از این طریق بتوان به درک متفاوتی از رابطه نظر و عمل در سیاست رسید و بحران‌های سیاسی و اخلاقی معاصر را توضیح داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRAGMATISM AND INQUIRY IN POLITICAL SCIENCE

نویسنده [English]

  • Jahangir mo'ini Alamdari
چکیده [English]

Author reconsiders the possibilities of methodolgical reconstruction of political science. He tries to avoid prevaleat cliches in traditional interpretation of political inquiry and, instead, promotes dynamism and reflexivity in research. In this regard, following essay rests on the potentialities of pragmatic approach. Really, pragmatism, as a methodology, has adequate philosophical capability for introducing some fundamental changes in political inquiry. Author accounts these innovations, for example, focusing on experience and its role in political life and the necessity of the redefinition of political truth.
Author reconsiders the possibilities of methodolgical reconstruction of political science. He tries to avoid prevaleat cliches in traditional interpretation of political inquiry and, instead, promotes dynamism and reflexivity in research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti- Foundationalism
  • Approaching to truth
  • Experience
  • Instrumental Values
  • Practical Knowledge
  • Pragmatism
  • reflexivity