انرژی و روابط چین با خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله برآن است تا روند گسترش حضور چین درخلیج فارس را از نظر نیاز به انرژی ارزیابی کند. در این عرصه وجود منابع عظیم انرژی در کشورهای خلیج فارس باعث شده تا جمهوری خلق چین جهت رفع نیازخود به انرژی که همراه با رشد فزاینده اقتصادی که دردهه های اخیر بویژه در بعد صنعتی بوجود آمده، اقدام کند. از این نظر کشور چین هم مانند اغلب قدرت های صنعتی به خلیج فارس به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی توجهی ویژه نشان داده است و سعی دارد بتواند جای پایی درجهت دسترسی مطمئن و مداوم به انرژی داشته باشد و امنیت انرژی خود را از طریق منابع خلیج فارس تامین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENERGY AND CHINA RELATIONSHIP WITH PERSIAN GULF

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Alireza Akbarian 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is evaluating of development process of China presence in Persian Gulf from needed energy point of view. in this field existance of great energy resources in Persian Gulf countries cause that the people's republic of China perform a solution for their needed energy that in recent decades specially in industrial area is created with high economic development . from this point of view , China often like industrial powers to Persian Gulf because of possesing great energy resources showed an unique attention in that and try to have a way to a continual and reliable accessibility to energy and provide his energy security by Persian Gulf resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Cooperation
  • Energy
  • mutual relationship
  • Persian Gulf