معرفی و نقد کتاب: «بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروند محور»

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مباحثی مانند هویت و هویت ملی در دهه های اخیر در سطح جهان به موضوعات مهم و پر مباحثه علوم انسانی و اجتماعی و به ویژه حوزه جامعه شناسی سیاسی تبدیل شده است. این موضوعات در کشورهایی مانند ایران با سابقه تمدنی چندین هزار ساله از نمود بیشتری برخوردار می باشد. به دلیل اهمیت موضوع، مقاله حاضر، به بررسی و نقد یکی از شاخص ترین و جدیدترین آثار، از یکی از مشهورترین پژوهشگرانی که در ایران در حوزه هویت و هویت ملی قلم زده اند، می پردازد. کتاب «بنیادهای هویت ملی ایرانی؛ چهارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور»،با نقد رهیافت ها و دیدگاه های گوناگون سنتی و مدرن به هویت ملی ایرانی به معرفی دیدگاه «جامعهشناسی تاریخی» می پردازد؛ و با بهره گیری از این دیدگاه بازسازی گفتمان هویتی مردم- شهروندمحور را پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BOOK REVIEW: “THE BASICS OF NATIONAL IDENTITY OF IRAN, THEORIC STRUCTURE OF CITIZEN-ORIENTED NATIONAL IDENTITY

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoudi 1
  • Shaghayegh Heidari 2
چکیده [English]

The subjects such as identity and national identity consider as important subjects of humanity science, social science and sociology, in most countries in the world. These subjects are most important in the contries like Iran, with a long history, a deep culture, and a several thousand civilization. Especially, during the last two decades, the interest of Iranian researchers became more to writing about identity and national identity, because of currency of subjects such as globalization and regional and international rapid changes, as a consequence these matters as current universal processes, effect on national identity of countries and have changed it a lot. One of the important consequences of these processes is the need of rethinking and reconstruction of national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen-oriented identity
  • Hamid Ahmadi
  • historical sociology
  • Identity
  • National Identity