پیشینۀ پژوهش و مرور سیستمی ادبیات علمی (1) پیشنهاداتی برای دستورکار دانشکده‌ها، موسسات پژوهشی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی اصول و مبانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، هدف نشان دادن اهمیت و اصول پیشین? پژوهش است و معتقدیم در ورای صورت ساد? پیشین? پژوهش، نکاتی ظریف نهفته است که بخشی مهم از جانِ پژوهش را تشکیل می‌دهد. پیشین? پژوهش نوعی مستندسازی انتقادی دربار? پژوهش‌های انجام شده است و بر این بنیان معرفتی استوار است که شناخت، امری بین‌الاذهانی است. وضعیت کنونی ادبیات علمی در ایران به گونهای است که اطلاعرسانی به پژوهشگران از جدیدترین دستاوردهای علمی در جهان و نیز از کارهای انجام شده در کشور ضرورتی اساسی است. اطلاع از آنها می‌تواند ما را از دوباره‌کاریها حذر دهد و تلاش‌های علمی را صرف کارهای کاملاً جدید و پیشبرد مرزهای علم کند. از این رو، باید فعالیت‌های پژوهشی مستقل تحت عنوان مرور ادبیات علمی در دستورکار مراکز پژوهشی و دانشکده‌های ما بویژه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد قرار گیرد. در واقع، یکی از اهداف اصلی ما توجیه نظری و روش‌شناسی این اقدام در دانشگاه‌های ایران است.

کلیدواژه‌ها