دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، پاییز 1391 
11. تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی

صفحه 187-205

10.22059/jpq.2012.29994

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام الدین باب گوره