نسبت اخلاق و سیاست از دیدگاه امام علی (ع)

نویسنده

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از پرسش‌های دیرینه و پایدار در حوزه اندیشه‌ سیاسی، پرسش نسبت اخلاق و سیاست می‌باشد. نتیجه تأمل در باره چنین نسبتی منجر به شکل‌گیری نگرش‌های متفاوتی شده است. عده‌ای معتقدند که کاربرد موثر قدرت سیاسی با رعایت اصول و موازین اخلاقی سازگاری ندارد و در نتیجه هیچ ‌آرمانی بدون اعمال قدرت حتی عدالت تحقق نخواهد داشت. در مقابل گروهی معتقدند که اصول اخلاقی بخودی خود آنقدر ارجمند است که باید به صورت دائم تمایلات گسیخته قدرت سیاسی را مهار کند و گرنه سیاست هیچ ارزشی ندارد. مقاله حاضر سعی خواهد کرد که پرسش این نسبت را در اندیشه و عمل حکومتی امام علی(ع) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و پاسخی در خور عرضه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICS AND POLITICS IN IMAM ALI'S VIEW

نویسنده [English]

  • Jalal Dorakhshah
چکیده [English]

One of the most important and enduring questions in the sphere of Political thought is the kind of The Relationship Between Ethics and Politics. The outcome of such a debate has led to the formation and development of different perspectives. While some scholars believe that there is a practical paradox between exercising effective political power and observing ethical principles, others assume that the ethical principles and values are so dear that must rule over political power. Otherwise politics will be worthless. This paper is an attempt to evaluate The Relationship Between Ethics and Politics in Imam Ali's View and to find a viable answer to this question

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Politics
  • Ethics
  • Imam Ali
  • political ethics
  • politics