«سناریونویسی» و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری رشته معارف اسلامی (گرایش مطالعات انقلاب اسلامی) دانشگاه معارف اسلامی قم

چکیده

پس از هر انقلابی، حساس ترین مسأله، موضوع تداوم و آینده انقلاب بوده است. از این منظر مقاله حاضر تلاش می کند تا با توجه به اهمیت آینده انقلاب اسلامی ایران و با در نظر گرفتن فشار های بین المللی علیه آن، با استفاده از شیوه سناریو نویسی به عنوان یکی از شیوه های آینده پژوهی، به طرح برخی سناریو های مطرح درباره آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی پرداخته و تحلیلی از آینده ارائه دهد. در این پژوهش با طرح و نقد چند سناریو در بحث مورد نظر، این فرضیه مورد تأیید قرار خواهد گرفت که انقلاب اسلامی ایران با در نظر گرفتن پارامتر های مختلف، روند بالنده ای را در حیات سیاسی خود تجربه خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها