چین و چالش «تصور تهدید» در جنوب شرق آسیا

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

گام نهادن‌ همزمان چین و کشورهای جنوب شرق‌ آسیا در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر آنها را ناگزیر از تعامل و همکاری کرده است. با این حال و با وجود پیوندهای اقتصادی و مشابهت‌های‌ نسبی ارزشی و نیز مجاورت جغرافیایی، چالش «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای پیرامونی عملاًَ به مثابه مانعی در برابر گسترش همکاری‌های فراگیر بوده است. این نوشتار با هدف درک و واکاوی ریشه‌های تکوین و تداوم «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای جنوب شرق آسیا ضمن بررسی ‌روندهای ‌روابط ‌دو‌جانبه‌ به‌ویژه‌ در ‌سال‌های‌ بعد ‌از ‌جنگ سرد اختلافات مرزی، تفاوت‌های ایدئولوژیک و زمینه‌های اقتصادی را عامل تکوین «تصور تهدید» دانسته و در ادامه به پاسخ‌ها و رویکردهایی اشاره می‌کند که از طریق آنها چین سعی در کمرنگ کردن این تصور داشته است.

کلیدواژه‌ها