چین و چالش «تصور تهدید» در جنوب شرق آسیا

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

گام نهادن‌ همزمان چین و کشورهای جنوب شرق‌ آسیا در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر آنها را ناگزیر از تعامل و همکاری کرده است. با این حال و با وجود پیوندهای اقتصادی و مشابهت‌های‌ نسبی ارزشی و نیز مجاورت جغرافیایی، چالش «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای پیرامونی عملاًَ به مثابه مانعی در برابر گسترش همکاری‌های فراگیر بوده است. این نوشتار با هدف درک و واکاوی ریشه‌های تکوین و تداوم «تصور تهدید» از چین در میان کشورهای جنوب شرق آسیا ضمن بررسی ‌روندهای ‌روابط ‌دو‌جانبه‌ به‌ویژه‌ در ‌سال‌های‌ بعد ‌از ‌جنگ سرد اختلافات مرزی، تفاوت‌های ایدئولوژیک و زمینه‌های اقتصادی را عامل تکوین «تصور تهدید» دانسته و در ادامه به پاسخ‌ها و رویکردهایی اشاره می‌کند که از طریق آنها چین سعی در کمرنگ کردن این تصور داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CHINA AND CHALLENGE OF "THREAT PERCEPTION" IN SOUTH EAST ASIA

نویسندگان [English]

  • Bahareh Sazmand 1
  • Fariborz Arghavani Pirsalami 2
1
2
چکیده [English]

China and South East Asian countries have economic growth in recent years and in this regard they have been forced to interact and collaborate . However, despite the relative value of economic ties and similarities and geographical proximity, the challenge of "threat perception" from china is actually an obstacle to the development of comprehensive cooperation with the neighbor countries in South East Asia. Aim of this paper is to understand the roots of "threat perception" from China among the countries of South East Asia. Hypothesis of this article is that ideological differences, border disputes and economical contexts are the main factors of genesis "threat perception" of China and in the final section of the article points to responses that China applies for reduce this perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASEAN
  • border disputes
  • China
  • South East Asia
  • threat perception