تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مقوله شهروندی بسته به قرار گرفتن در بسترهای اجتماعی مختلف تحولات تاریخی گوناگونی را پشت سر گذاشته است، بطوریکه در هر یک از این دوره‌ها روابط عناصر شاکله آن متغییر و متفاوت بوده است. شهروند‌ جهانی مفهومی است حاصل بازاندیشی در عناصر شاکله شهروندی مدرن، که هویت، حقوق، وظایف‌، ‌‌گستره ‌عمل و‌ بسترهای اجتماعی جهانی برای خویش قائل است. سوال اصلی و محوری این مقاله این است که: ایده‌ی شهروندی، متاثر از تحولات جهانی شدن و پسامدرنیسم چه تحولاتی به خود دیده است و متأخرترین آموزه منتج از آن چه بوده است؟ فرضیه‌ی نگارنده‌گان در این مقاله بدین قرار است: آخرین مرحله تکامل شهروندی، نیل به" شهروند جهانی " در دوره پسامدرن و در بستر اجتماعی جهانی شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVOLUTION OF CONCEPT OF CITIZENSHIP AND RISE OF WORLD CITIZEN

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Eivazi 1
  • Seyed Hesamodin Babgowreh 2
1
2
چکیده [English]

The category of citizenship depends on happening in difference social contexts, has been distanced various evolutions, that is in each terms, the relationships between structure and it`s elements(factors), has been differed. The world citizen is a concept that is result of rethinking in structure elements of the modern citizenship that accepts for himself some parameters such as world identity, rights, duties, extent of action and social contexts. The basic and important question in this article is: “The idea of citizenship how much effects on the evolutions of globalization and postmodernism and finally what was the results of it? The hypothesis of writers in this paper is in the following sentence: “Attaining to "World Citizen" in postmodernism term and in the social context of globalization is the last stage of citizenship evolution.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • ...
  • citizenship
  • Globalization
  • Postmodernism
  • World citizen