تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند جهانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مقوله شهروندی بسته به قرار گرفتن در بسترهای اجتماعی مختلف تحولات تاریخی گوناگونی را پشت سر گذاشته است، بطوریکه در هر یک از این دوره‌ها روابط عناصر شاکله آن متغییر و متفاوت بوده است. شهروند‌ جهانی مفهومی است حاصل بازاندیشی در عناصر شاکله شهروندی مدرن، که هویت، حقوق، وظایف‌، ‌‌گستره ‌عمل و‌ بسترهای اجتماعی جهانی برای خویش قائل است. سوال اصلی و محوری این مقاله این است که: ایده‌ی شهروندی، متاثر از تحولات جهانی شدن و پسامدرنیسم چه تحولاتی به خود دیده است و متأخرترین آموزه منتج از آن چه بوده است؟ فرضیه‌ی نگارنده‌گان در این مقاله بدین قرار است: آخرین مرحله تکامل شهروندی، نیل به" شهروند جهانی " در دوره پسامدرن و در بستر اجتماعی جهانی شدن است.

کلیدواژه‌ها