جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی امریکا در کشورهای در حال گذار

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

الگوی رفتار استراتژیک امریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات بنیادینی روبرو شده است. قدرت نرم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی امریکا مورد توجه نظریه‌پردازان نئولیبرال قرار گرفته و کاربرد ابزار نظامی در منازعات منطقه‌ای اهمیت خود را از دست داده است. قدرت نرم را می‌توان ابزار جنگ نرم امریکا در مناطقی دانست که از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردارند. کاربرد قدرت نرم را می‌توان زمینه شکل‌گیری امپریالیسم خوش‌‌خیم دانست. نظریه‌پردازان نئولیبرال تأکید دارند که کاربرد قدرت سخت افزاری منجر به گسترش بحران‌های ادواری در نظام سرمایه‌داری امریکا می‌شود. الگوی رفتار امریکا در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه بیانگر کاربرد جنگ نرم در سیاست امنیتی امریکا می‌باشد. در این مقاله، موضوع جنگ نرم در کشورهای در حال گذار مورد بررسی قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها