جنگ نرم و انقلاب‌های رنگی امریکا در کشورهای در حال گذار

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده

الگوی رفتار استراتژیک امریکا در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات بنیادینی روبرو شده است. قدرت نرم به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی امریکا مورد توجه نظریه‌پردازان نئولیبرال قرار گرفته و کاربرد ابزار نظامی در منازعات منطقه‌ای اهمیت خود را از دست داده است. قدرت نرم را می‌توان ابزار جنگ نرم امریکا در مناطقی دانست که از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردارند. کاربرد قدرت نرم را می‌توان زمینه شکل‌گیری امپریالیسم خوش‌‌خیم دانست. نظریه‌پردازان نئولیبرال تأکید دارند که کاربرد قدرت سخت افزاری منجر به گسترش بحران‌های ادواری در نظام سرمایه‌داری امریکا می‌شود. الگوی رفتار امریکا در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه بیانگر کاربرد جنگ نرم در سیاست امنیتی امریکا می‌باشد. در این مقاله، موضوع جنگ نرم در کشورهای در حال گذار مورد بررسی قرار می گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOFT WAR AND COLORFUL REVOLUTIONS OF AMERICA IN DEVELOPING COUNTRIES

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Motaghi 1
  • Mahboobeh Sharabi Farahani 2
چکیده [English]

Strategic behavior of America has been changed a lot after cold war. Soft power as one of the main principles in foreign and security policies of America has been noted by neoliberals and nowadays using military tools in regional conflicts has lost its importance. Soft power is the main tool for soft war of America in counties with geopolitical importance.
Using soft power has provided the background for the benign imperialism. Neoliberals emphasize that using hard power cause periodic crisis in American capitalism system. Behavior of America in many countries of east Europe, Georgia, Middle Asia and Middle East indicates the application of soft war in security policies of America in geopolitical regions.
The aim of this study was to evaluate soft war issue in developing countries. Countries which known as broke countries in foreign policy of America are exposed to soft war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • benign imperialism
  • Broke countries
  • Foreign Policies
  • military intervention
  • soft war