جمهوری خواهی کامیونتاریانیستی و سیاست حمایتی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

جمهوری خواهی را می توان رویارویی با لیبرالیسم در تاکید بر خیرهای اجتماعی و غایات مشترک افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال شهروندان به مثابه عنصر اساسی در زندگی خوب و شناسایی متمایز از آزادی فراتر از آزادی منفی و عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی دانست. در دو دهه پایانی سده بیستم، کاستی های لیبرالیسم نفع گرا و وظیفه گرا با اتکای بر احیای سنت جمهوری خواهی مورد انتقاد قرار گرفت. هم اکنون این سنت در پیوند با ایدئولوژی فضیلت مدنی در چارچوب چشم انداز کامیونتاریانیستی گسترشی فزاینده یافته است. مدعای این پژوهش آن است که «جمهوری خواهی کامیونتاریانیستی با ایجاد تعدیلاتی در پیش فرض های اساسی کامیونتاریانیسم رادیکال، در سیاست حمایتی خود تلاش می کند تا با شناسایی دو ویژگی پیوستگی و تفاوت؛ از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REPUBLICANISM & SUPPORTIVE POLITICS

نویسنده [English]

  • Mahdi Baratalipour
چکیده [English]

Republicanism can introduced as confrontation with Liberalism with emphasizing on social goods and common goal of community members, active political participation of community in order to critical element in good life and recognizing freedom over than negative freedom and non-interference of society in private life.
In two last final of twentieth century, defects of utilitarianstic and deontological Liberalism was criticized rely on reviving the tradition of Republicanism. Currently, this tradition has increasingly developed in connection with ideology of civic virtue prospect within communitarianism.
The claim of this research is that “Communitarianistic Republicanism with developing Adjustments in the basic assumptions of radical Communitarianism, in supportive policy try to Prevent social disintegration with Identifying both continuities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communitarianism
  • continuities
  • Differences
  • Etzioni
  • Republicanism
  • Supportive Politics