جستاری در فهم تفارق و تشابه‌ «ابرمرد» فردریش نیچه و «انسان کامل» اقبال لاهوری

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

چکیده

مقایسه «ابرمرد» نیچه و «انسان کامل» اقبال لاهوری موضوع این نوشتار است تا وجوه افتراق و اشتراک آنها هویدا شود. هر دو فیلسوف رویکردی نو و بدیع به «انسان آرمانی» دارند . ابرمرد نیچه برای نخستین بار بوسیلة خود او بیان شده است. انسان کامل تعبیری است که در سپهر اندیشة اسلامی، نخستین بار توسط محی الدّین عربی به کار برد. با وجود این، اقبال نیز در تبیین مفهوم انسان کامل به شیوة تقلیدی صرف عمل نکرد، بلکه به‌گونه‌ای تأسیسی، تاریخ اندیشیدن دربارة انسان کامل را توسعه و تعالی بخشیده است. توجه و علاقة اقبال به نیچه و شباهت های انسان آرمانی آنها سبب شده تا عدّه ای به اشتباه این دو مفهوم را یکی انگارند. نیچه از مطرح ترین فیلسوفان معاصر غرب در ایران و اقبال، شناخته شده ترین فیلسوف معاصر مسلمان در غرب است. «ابرمرد» و «انسان کامل» دایرمدار و مهم ترین حاصل فکری آنهاست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INQUIRY IN UNDERSTANDING THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES SUPERHUMAN NIETZSCHE AND PERFECT MAN IQBL LAHORI

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Barzegar 1
  • Mohsen Solgi 2
1
2
چکیده [English]

In this article, the Nietzsche, s superman and the “perfect man” by iqbal lahoori are compared to the find and share their differences and similarities. Both philosophers have an innovative new approach to the “ideal man”. Nietzsche is one of the most well known conetemporary philosophers in the west and iqbal lahoori is the most well known conetemporary philosophers in the west. ”superman” and “perfect man” are the most significant product of their thought. The present article tries to out line and compare the main idea and ideals of the philosopher about the promised man upon which there is more consensus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eternal recurrence
  • Eternity
  • Perfect Man
  • religion and ethic
  • Superman