باورها و رهبری در سیاست جهان

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب « باورها و رهبری در سیاست جهان؛ روشها و کاربردهای تحلیل رمزگان عملیاتی» بوسیله گروهی از نویسندگان به رشته تحریر درآمده و مارک شیفر و استیفن واکر به ویرایش، جمع آوری و هدایت کلی کتاب پرداخته اند. نویسندگان دراین کتاب به بررسی نقش باورهای بازیگران سیاسی دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریهای خارجی پرداخته و چگونگی و روند تأثیرات علّی نظام باورها را در گرایشات شناختی رهبران سیاسی مورد تحلیل قرار می دهند. ویژگی برجسته کتاب رویکرد روش شناسی آن است ؛ آنجا که از روش تحلیل رمزگان عملیاتی و نظریه بازی ها برای تبیین نظام باورهای سیاستمداران مختلف و چگونگی تعاملات آنها از منظر قدرت استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INQUIRY IN UNDERSTANDING THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES SUPERHUMAN NIETZSCHE AND PERFECT MAN IQBL LAHORI

نویسنده [English]

  • Ali khaje Naieni
چکیده [English]

This book examines how beliefs shape leaders' perceptions of reality and lead to cognitive and motivated biases that distort, block, and recast incoming information from the environment. Using content analysis and formal modeling methods associated with quantitative operational code analysis, contributors analyze how beliefs affect policies related to international security and international political economy.
This book examines how beliefs shape leaders' perceptions of reality and lead to cognitive and motivated biases that distort, block, and recast incoming information from the environment. Using content analysis and formal modeling methods associated with quantitative operational code analysis, contributors analyze how beliefs affect policies related to international security and international political economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beliefs
  • leaders
  • operational code analysis
  • subjective games
  • world politics