بررسی جریان¬شناسی تجدد در تاریخ تحولات سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحث تجدد در تاریخ سیاسی ایران از چند جهت قابل پژوهش است: تطور در مفهوم­شناسی تجدد و نسبت آن با مدرنیسم و مدرنیزاسیون، تأثیری­ که تجدد و مفاهیم هم خانوادة آن در سیر تحولات­سیاسی ایران بخصوص­درنهضت مشروطه به بعد داشته و دو مفهوم تجدد ملی و تجدد ظلی و جریان­شناسی برآمده از آن در تاریخ ایران. با این تمهیدات، بحث تجدد و سیر تاریخی آن، تقریباً با تمامی مفاهیم مهم فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعة ایران مرتبط بوده و کمتر حوزه در زندگی ایرانیان وجود داشته که متأثر از این مبحث مهم نشده باشد. از مسائل مهم دیگر اینکه بعد از استقلال و هویت جدید ایران در  صفویه در سایه مکتب اهل بیت(ع)، نوعی تجدد در جامعة ایران به وجود آمد که تا دهه­های متمادی از رشد و بالندگی برخوردار بود و این مهم در نوعی تطبیق با رنسانس اروپایی حاصل از آن می­تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این تطبیق گوشة دیگری مواجهة سنت و تجدد در ایران می­تواند قلمداد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY ON THE U NDERSTANDING OF MODERNITY IN THE HISTORY OF THE POLITICAL CHANGES IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Mousa Najafi 1
  • Mohammad Sajjad Najafi 2
1 Associate Professor, IHCS
2 MA, Political Sciences ‘AllOmeh TabOtabO’i University
چکیده [English]

Modernity in the political history of Iran can be studied from various viewpoints,
which are: evolution in the way of looking at the concept of modernity and its
relationship with modernism and modernization, the impact of modernity and its
synonyms on the movement of political changes in Iran especially after the
constitutional movement, and the concepts of national and tangential modernity and
the movement arose from them in the history of Iran. With these preparations,
modernity and its historical movement are related more or less to any important
cultural, political and social concepts in Iran society and few aspects in the life of
Iranians which are not impressed by this important subject. Another point in this
regard is that after realization of independence and new identity in Iran in Safavids
under the school of the household of the prophet of Islam, a kind of modernity
formed in Iran society that enjoyed growth and development for long decades which
can be compared somehow with the European Renaissance. This comparison can be
considered as another aspect of the confrontation between tradition and modernity in
Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • modernism
  • modernization
  • Renaissance
  • Safavid Qizilbash Movement
  • constitutional movement
  • national modernity
  • tangential modernity