دوره و شماره: دوره 42، شماره 4، زمستان 1391 
13. سکولاریسم ماکیاولی

صفحه 225-241

10.22059/jpq.2012.35302

سعید حاجی ناصری؛ مسعود اعتصامی