جستاری بر سیاست دانایی محوری در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مسائل ایران دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

چکیده

این مقاله با بیان ارکان چهارگانه و شاخص های اقتصاد دانایی محور، مصادیق مربوط به اقتصاد دانش را در قانون برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران واکاوی کرده است. موضوعاتی نظیر تاریخچه تکوین و تحول مفهومی نظری توسعه دانش- محور و همچنین مولفه­های مفهومی نظری توسعه دانش- محور مورد بحث قرار گرفته و به کمک این دو معیار تاریخی و مفهومی جایگاه دانش محوری در برنامه های توسعه ایران مشخص شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایران از نظر توسعه شاخص های دانایی محوری در مقطع بررسی، به میانگین جهانی نزدیک شده؛ در عین حال در برخی از شاخص ها بویژه آموزش و منابع انسانی دارای دستآورد مناسب و در برخی دیگر با عدم تعادل مواجه بوده است. از اینرو متوازن سازی و توجه به انسجام و پیوستگی بیشتر در اجزاء، از نکاتی است که می باید در برنامه های توسعه دانش- محور بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON KNOWLEDGE-BASED POLICY IN DEVELOPMENT PLANS OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

نویسندگان [English]

  • Abbas Mosallanejad 1
  • Hosein Debar 2
1 Associate Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 M.A of Iran's Affair, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

This article generally discusses the main criteria and elements of knowledgebased
economy dominated in recent world's planning.
Attempt has been made through this investigation to derivate the knowledge
oriented components of Iran's economic, social and cultural development plans in
accordance with obtained criteria.
This research also covers the subjects such as theoretical premises and
conceptual frameworks of the knowledge-based development then evaluates the
rank and status of knowledge – oriented components in IR. Iran's development
plans.
Research findings demonstrate an acceptable score in line with global standards
for Iran; however, the article claims that Iran’s achievements have not been coherent
enough. The high level of human development of Iran has not been consistent with
achievements in other sectors of the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge- based Economy
  • Knowledge - based Policy
  • development model
  • Knowledge Components
  • Development plans
  • Iran's economy