ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه¬ریزی و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه­ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام­ اداری کارآمد (با محوریت وزارت می­تی، وزارت دارایی، سازمان     برنامه­ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل­های اجرایی نظام­اداری تقویت می­شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه­ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم­اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل­های دولتی و چرخش نسبی نظام ­اقتصادی این کشور به چهارچوب­های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه­گرا، کنشگرِ اطمینان­بخش به بخش خصوصی محسوب می­شود. قوانین برنامه­ توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آیندة اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند. 

کلیدواژه‌ها