امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت‌های در حال شکل‌گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استادیار روابط بین¬الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

ثبات و امنیت در کشورهای نفت خیز منطقة خاورمیانه، به طور سنتی با هدف تامین منافع نفتی قدرت‌های فرا منطقه‌ای تعریف و اغلب با حمایت‌های مستقیم این قدرت‌ها نیز مورد صیانت قرار گرفته است، اما طی سال‌های اخیر کشورهای نفت‌خیز منطقة خاورمیانه به منبع اصلی تامین انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تبدیل گردیده‌اند.
اما آمریکا برای تضمین استمرار حضور نظامی خود هم در منطقة خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه از استمرار وجود گسل‌های خاموش و نیز فعال امنیتی هم در درون و هم در بیرون مرزهای کشورهای خاورمیانه استقبال خواهد نمود و چنین روندی بدان معنا می‌باشد که دولتمردان منطقة خاور میانه و نیز آسیا و اقیانوسیه تنها در صورت توجه به ماهیت واقعی مفهوم حفظ امنیت در قاموس قدرت‌های غربی و تلاش برای فاصله گرفتن از الزامات این مفهوم به امنیت واقعی چه در درون و چه در ورای مرزهای خود دست خواهند یافت.

کلیدواژه‌ها