بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکترای مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تأسیس و توسعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد که از جمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است، بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تأثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تأثیر‌پذیر، منافع امنیت ملی کشورهاست. برای سیاست‌گذاری در حوزۀ سازمان‌های یاد‌شده، شناخت عوامل متفاوت و از جمله عوامل سیاسی و امنیتی ضروری است. این تحقیق برآن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تأثیر‌گذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را در‌یابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبۀ عمقی صورت پذیرفته است، نشان می‌دهد که عوامل یاد‌شده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایدۀ دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تأثیر این عوامل بر بعد ایدۀ دولت است.

کلیدواژه‌ها