بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکترای مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

تأسیس و توسعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد که از جمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است، بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تأثیر گذارده و می‌گذارد. یکی از این حوزه‌های تأثیر‌پذیر، منافع امنیت ملی کشورهاست. برای سیاست‌گذاری در حوزۀ سازمان‌های یاد‌شده، شناخت عوامل متفاوت و از جمله عوامل سیاسی و امنیتی ضروری است. این تحقیق برآن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تأثیر‌گذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را در‌یابد. حاصل این پژوهش که با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبۀ عمقی صورت پذیرفته است، نشان می‌دهد که عوامل یاد‌شده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایدۀ دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تأثیر این عوامل بر بعد ایدۀ دولت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF THE ROLE OF POLITICAL AND SECURITY FACTORS IN THE POLICYMAKING OF IRANIAN NGOS

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza MAJIDI 1
  • MORTEZA HAMISSI 2
1 Associate Professor; Department of Regional Studies , University of Tehran
2 Graduated of National Security Studies Supreme National Defense University
چکیده [English]

The establishment and development of non-governmental organizations, which are
considered among the mechanisms for the people’s participation at the local,
national and international levels, has and continues to impact the different areas of
the life of human societies. One of these impacted fields is the national security
interests of the countries. For policy making in the field of these organizations it is
necessary to understand different elements, especially political and security factors.
This research will recognize those elements and the way in which they impact the
different dimensions and levels of the national security interests of the country. The
results taken from this research, which has been conducted through survey methods
and on the basis of scientific documents and instruments as well as in-depth
interviews, indicates that the said factors directly impacted three dimensions, namely
“the idea of the state”, “the institutional expression of the state” and “the physical
base of the state” of the Iranian national security interests. In this regard the highest
impact of those factors can be traced to the idea of the state of national security
interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-governmental organization
  • National Interests
  • National security
  • national security interests
  • Policy making
  • political and security factors