دوره و شماره: دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 3-256