امپراتوری جدید و تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی- مرکز هشترود

چکیده

مفهوم «امپراتوری جدید» به وضعیت جهانی‌شدن معاصر اشاره دارد. در دورۀ جهانی‌شدن، دولت‌های ملی همچنان اهمیت دارند و منطق بازدارندگی ناشی از توازن قوا بین آنها همچنان بخش مهمی از عامل حفظ ثبات و امنیت در جامعۀ جهانی(امپراتوری) است. با‌این‌حال، تهدیدات جدید از سوی بازیگران جدید فروملی و فراملی و نیز از ناحیۀ ظهور مسائل جدید امنیتی ناشی می‌شوند که در نتیجۀ فرایندهای جهانی‌شدن به‌وجود آمده‌اند. تروریسم در قلب تهدیدات ناشی از فرایندهای جهانی‌شدن در فضای حاکمیت امپراتوریایی قرار دارد. این مقاله تلاش می‌کند شرایط اهمیت‌یافتن پدیدۀ تروریسم در مسائل امنیتی امپراتوری را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW EMPIRE AND TERRORISM

نویسنده [English]

  • Samad Zahiri
Assistant Professor, Political Science Department, Payame Noor University
چکیده [English]

The concept of new empire points to state of contemporary globalization. The
national states are important in the period of globalization, and deterrence logic out
of the balance of powers between them is the important part of reason of keeping
stability and safety in the world community (empire) security. However, new
transnational and subnational actors and also appearance of new safety problems
cause recent threats that has been created at the results of globalization processes.
Terrorism is place at the center of threats at the result of processes of globalization
in the space of empirical sovereignty. This essay tries to explain the condition of
important of terrorism phenomena in the problem related to empire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empire
  • Globalization
  • security
  • Disperse of Power
  • New Actors
  • terrorism