امپراتوری جدید و تروریسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی- مرکز هشترود

چکیده

مفهوم «امپراتوری جدید» به وضعیت جهانی‌شدن معاصر اشاره دارد. در دورۀ جهانی‌شدن، دولت‌های ملی همچنان اهمیت دارند و منطق بازدارندگی ناشی از توازن قوا بین آنها همچنان بخش مهمی از عامل حفظ ثبات و امنیت در جامعۀ جهانی(امپراتوری) است. با‌این‌حال، تهدیدات جدید از سوی بازیگران جدید فروملی و فراملی و نیز از ناحیۀ ظهور مسائل جدید امنیتی ناشی می‌شوند که در نتیجۀ فرایندهای جهانی‌شدن به‌وجود آمده‌اند. تروریسم در قلب تهدیدات ناشی از فرایندهای جهانی‌شدن در فضای حاکمیت امپراتوریایی قرار دارد. این مقاله تلاش می‌کند شرایط اهمیت‌یافتن پدیدۀ تروریسم در مسائل امنیتی امپراتوری را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها