تناظر گفتمانی سیاست خارجی و دانش مسلط بر روابط بین‌الملل در آمریکا؛ دورۀ پایان جنگ سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

چکیده

پایان جنگ سرد نقطۀ عطفی در تحول سیاست خارجی آمریکا و نوع نگاه این کشور به روابط بین‌الملل بود. در این برهه، طیف وسیعی از ایده‌ها و انگاره‌ها درباره مسائل بین‌المللی در محافل علمی و عملی سیاست خارجی آمریکا بروز یافت. موضوع اصلی مقاله، بررسی چگونگی رابطۀ این ایده‌ها و انگاره‌‌ها در قالب متون سیاست خارجی و روابط بین‌المللی آمریکا و به عبارت دیگر، تأثیرگذاری سیاست خارجی آمریکا بر قبض و بسط‌های معرفتی روابط بین‌الملل در این کشور است. این مقاله می‌خواهد به این سؤال پاسخ دهد که چه رابطه‌ای میان گفتمان‌های سیاست خارجی و دانش روابط بین‌الملل در آمریکا هم‌زمان با پایان جنگ سرد، یعنی دورۀ ریاست جمهوری بوش پدر، وجود دارد. این پژوهش با رویکرد تحلیل گفتمان و با بررسی متون برگزیدۀ سیاست خارجی آمریکا و دانش روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که گفتمان‌‌های سیاست خارجی و دانش مسلط بر روابط بین‌الملل در دورۀ بوش پدر از تناظر گفتمانی برخوردارند. این تناظر گفتمانی با استفاده از معیارهای عینی‌تری چون زمینه‌مندی متناظر، جفت‌های دوگانۀ متناظر و گزارۀ اصلی متناظر نمایانده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISCURSIVE CORRESPONDENCE OF HEGEMONIC IR AND US FOREIGN POLICY: GEORGE BUSH ERA

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mohammad Kazem Sajjadpour 1
  • Heidarali Masoudi 2
1 Associate Professor in IR faculty at the Ministry of foreign Affairs
2 PhD Candidate in IR at the University of Tehran
چکیده [English]

Despite of extensive development of IR research in Iran, there is a lack of
burgeoning literature focusing on International Relations per se. It is common to see
IR as the timeless scientific schools and theories rather than scientific discourses
which are constructed in the peculiar contexts. The article is aimed to examine
contextuality of hegemonic IR knowledge in relation to the United States’ foreign
policy in G. Bush era. The article seeks to ask how IR discursive developments are
affected by US foreign policy. In other words, relationship between US foreign
policy and IR knowledge in post-cold war era is under scrutiny. Using Discourse
Analysis as its method, and analyzing selective texts, article shows that there is a
meaningful discursive correspondence between IR dominated knowledge and US
foreign policy in G. Bush era. Corresponding contextualities, dichotomies and core
propositions demonstrate how these texts are mutually constituted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US Foreign Policy
  • international relations
  • discourse
  • Cold War
  • New World Order