تأثیر نوسان بهای نفت بر مناسبات دولت و جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم اقتصادی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زنجان

چکیده

نوسان بهای نفت در دورۀ ریاست جمهوری آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، آثار و تبعات بسیاری در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. پایین بودن بهای نفت در دورۀ اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، باعث نوعی خِردگرایی در تصمیمات دولت شد و نتایجی همچون ایجاد حساب ذخیرۀ ارزی، شتاب در برنامۀ خصوصی‌سازی را به همراه داشت .اما متأسفانه در مرحلۀ دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با افزایش بهای نفت، شاهد تغییر در سیاست‌ها و بازگشت به رویۀ دولت رانتیر بودیم و به‌نوعی می‌توان حتی شکست اصلاح‌طلبان را در سال 84 با این موضوع مرتبط دانست. این رویه در مرحلۀ اول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد با افزایش بهای نفت ادامه یافت و به اتخاذ سیاست‌های توزیعی و حمایتی انجامید که با توجه به اوضاع بین‌المللی، این سیاست‌ها خود را در قالب تورم، نارضایتی‌ها و... نمایان ساخت. در مرحلۀ دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، کاهش بهای نفت همانند مرحلۀ اول ریاست جمهوری آقای خاتمی نوعی خِردگرایی را به تصمیمات دولت تحمیل نمود و ثمرۀ آن طرح تحول اقتصادی، هدفمند‌سازی یارانه‌ها و... بود. به‌طور‌کلی به گمان این پژوهش، سیاست‌ها و آثار کلی معطوف به اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران (1376 – 1392ش) تا حدود بسیار زیادی متأثر و همسو با نوسان قیمت نفت بوده و نتایج آن در قالب تورم، افزایش حجم نقدینگی، حساب ذخیرۀ ارزی، سهمیه‌بندی، طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها و... قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IMPACT OF OIL PRICE VOLATILITY ON GOVERNMENT AND COMMUNITY RELATIONS

نویسندگان [English]

  • Naser Farshadgohar 1
  • ali latifi 2
1 Associate Professor, University of Economic Sciences
2 M.A. of Political Sciences of Islamic Azad Univdrsity
چکیده [English]

Fluctuation of oil price during ex-president Khatami and President
Ahmadinejad's presidency have had many effects and consequences in various
political, economics and social fields. Somehow lower cost of oil in 1st period of expresident
Khatimi's presidency caused a kind of micro-orientation in decision of
government and had conclusions such as creating exchange reserve account,
acceleration in privatization plan, … etc. But unfortunately in 2nd period of
Khatami's presidency by increase in oil price, we were witnessed of evolutions in
policies and return to procedure of rantier government and somehow even we can
know the failure of Reformers in 2005 related to this matter. This procedure
continued by increasing the price of oil during Ahmadinejad's presidency and caused
to taking distributive and supportive policies which with regard to international
situation these policies appeared in the form of inflation, none-satisfactions,… et. In
second period of Ahamadinejad's presidency decrease of oil price similar to first
period of Khatami's presidency imposed a kind of micro-orientation to decisions of
government and its conclusion was Plan of Economic Evolution, Purposivism of
Subsidies, … etc. Generally, in spite of this research policies and general effects
entered into economics, politics and society during this period (1997-2013) are
influenced very much and were parallel to fluctuation of oil price and its results is
evident in the scale of inflation, increasing of cash flow, exchange reserve account,
quota, Plan of Economic Evolution, Purposivism of subsidies, … etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluctuation
  • Oil
  • power structure
  • Iran
  • Rant