بازاندیشی در اندیشۀ خواست قدرت؛ روایتی متفاوت از مفهوم قدرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد- واحد علوم تحقیقات

چکیده

خواست قدرت (Will to Power) مهم‌ترین مفهوم در اندیشۀ نیچه است. قدرت در رویکرد او در ارتباط با مفاهیمی نظیر اراده، آزادی، تأثیرگذاری و مسئولیت قرار می‏گیرد. خواست قدرت در این معنا، محور حیات انسان و آثار اوست و جملگی انسان‌ها حتی در منطق و عقلشان از این کشش ناگزیرند. در هر زمان که این کشش به سمت نیرو ناتوان گردد، آثار فروریزش تمدن و فرهنگ و زوال زندگی انسان هویدا می‌شود. میل به قدرت مهم‌ترین مفهوم در اندیشۀ نیچه است که محور «حیات» تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که قلمرو تخیل و کنش را می‌سازد. نیچه حقیقت، ارزش‌ها، نظام معرفتی و دانش را نمودی از این خواست می‌دانست. هدف مقالۀ حاضر، بررسی مبانی هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی اندیشۀ نیچه برای درک بهتر ایدۀ «خواست قدرت» نزد وی است. نیچه با نقدی بی‌باکانه به فلسفه و نیز اخلاق مسیحی، علم‌گرایی و انسان مدرن، فلسفه را به راهی تازه کشاند و آن را از کل‌گرایی و انتزاعی‌گری رها ساخت و به مسیری رهنمون کرد که می‌توان آن را فلسفۀ هستی‌شناسانه نامید. از نتایج نگاه فلسفی او، فروریختن نظام سلسله‌مراتبی در حوزۀ علم، اجتماع و شکل‌گیری نگرشی است که در آن فرهنگ جایگاه اساسی پیدا می‌کند. در اندیشۀ نیچه اعمال قدرت بیشتر از آنکه بر مبنای ابزارهای نظامی (قدرت به معنای وبری) باشد، مبنایی «فرهنگی» می‌یابد و تأکید بر همین مبانی فرهنگی قدرت، در رویکردهای جدید سیاسی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RETHINKING THE DEMAND FOR WILL TO POWER: DIFFERENT VERSION OF THE CONCEPT OF POWER

نویسندگان [English]

  • Aliashraf Nazari 1
  • Ali Hasanpour 2
1 Assistant Professor; Political Science Department, University of Tehran
2 Ph.D Student; Political Science of Islamic Azad University
چکیده [English]

Will to Power is an important concept in Nietzsche’s thought. His approach in
relation to concepts such as strength of will, freedom, influence and responsibility is
placed. Will to Powerin the sense of human life and his works are based on logic
and reason Jmlgy men are servants of the stretch. This stretch whenever the power
fails, the collapse of civilization and the decline of life appear. The desire for power
is the most important concept in Nietzsche’s thought centered "life" is considered in
a manner that makes the realm of imagination and action. Truth, values, knowledge
systems and knowledge as a manifestation of this request. This article aims to
examine the ontological and epistemological foundations for better understanding of
Nietzsche's thought, the idea of ”the will to power” is . Nietzsche's critique of
philosophy, ethics, Christian, Scientologist and modern humans, and it ended
philosophy into a new way of holism and Antzaygry abandoned and the path that
leads to it being philosophy - called aesthetic. The results of his philosophical
outlook, collapsing in a hierarchical system of science, society and the formation of
attitudes in which the fundamental role of culture in the present. Nietzsche 's thought
on power rather than military means ( power Weberian sense ), the basis of "culture"
and the emphasis is on the same cultural foundations of power politics is an
important new approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nietzsche's ontology
  • Epistemology
  • the Will to Power
  • Change
  • Ethics